کلمپ آمپرمتر CM – 6155C

تماس بگیرید

DCA/ACA CLAMP METER
Smart 1,000A,+max,hold,+Temp

کلمپ آمپرمتر AC/DC

 • بسیار مقاوم و مستحکم
 • تست دیود، اتصال کوتاه
 • Zero,Hz,Max/Min,Peak Hold
0 ~ 600A / 1000A (AC)
0 ~ 600A / 1000A (DC)
0 ~ 600A / 0.1A
-20 C˚ ~ 750 C˚
1000V AC/DC
60MΩ
40Hz to 1Khz
6nF / 60nF /… / 600μF
 

 • جریان متناوب(AC)
 • جریان مستقیم (DC)
 • دقت اندازه گیری
 • دما (تیپ K)
 • ولتاژ
 • مقاومت الکتریکی
 • فرکانس
 • ظرفیت خازنی