کلمپ آمپرمتر DL – 9954

تماس بگیرید

ACA LEAKAGE TESTER, AUTO RANGE
True RMS

میلی کلمپ آمپرمتر AC (تستر نشت یاب جریان)

  • همراه با کیف حمل
 

  • جریان متناوب(AC):
  • دقت اندازه گیری:
  • ولتاژ:
  • مقاومت الکتریکی:
0 ~ 40mA /400mA / 40A / 120A
40mA /0.01mA
600V AC/DC
40MΩ