کلمپ متر سنجش جریان نشتی مدل 2431

تماس بگیرید

  • دارای سلکتور فرکانس جهت از بین بردن اثر هارمونیکها.
  • سلکتور گردان که به راحتی با یک انگشت در حالت های مختلف میتواند قرار بگیرد.
  • خاموش شدن خودکار
 2431
2431