تستر میدان مغناطیسی EMF – 828

تماس بگیرید

3D EMF TESTER

تستر میدان مغناطیسی

در سه جهت (X ,Y ,Z)

  • پراب مجزا
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 20 / 200 / 2000 micro Tesla

0 ~ 200 / 2000 / 20000 milli-Gauss

 

30 HZ ~ 300 HZ

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

  • پهنای باند: