تستر میدان مغناطیسی EMF – 819

تماس بگیرید

3 AXIS RF ELECTROMAGNETIC FIELD METER

تستر میدان مغناطیسی

  • همراه با کیف حمل
0 ~ 200 V/m

0 ~ 99.999 W/m²

0 ~ 9.9999 mW/cm²

 

0.0001 mw/cm²0.001 w/m²

0.01 v/m

 

100 KHz ~ 3 GHz

 

  • قابلیت اندازه گیری:

 

 

  • دقت اندازه گیری:

 

 

  • فرکانس بالا: