دور سنج DT – 2259

تماس بگیرید

TACHOMETER / STROBOSCOPE

دورسنج / استروب اسکوپ

  • همراه با کیف حمل
5 ~ 99,999 RPM
100 ~100,000 RPM / FPM
0 ~ 1000 RPM / 0.1 RPM
 

  • دورسنج نوری:
  • استروب اسکوپ:
  • دقت اندازه گیری: