دور سنج DT – 2236

تماس بگیرید

PHOTO / CONTACT TACHOMETER

دور سنج نوری/ مکانیکی

  • قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
  • دارای حافظه LAST/MAX/MIN
  • همراه با کیف حمل
5 ~100,000 RPM
0.5 ~ 19,999 RPM
0 ~ 1000 RPM / 0.1 RPM
RPM, in/min, m/min, ft/min
 

  • نوری:
  • مکانیکی:
  • دقت اندازه گیری:
  • واحدهای اندازه گیری: