توالی سنج RT – 616

تماس بگیرید

3 PHASE ROTATION TESTER

توالی سنج دیجیتال

  • قابلیت تشخیص توالی فازها
  • قابلیت تشخیص جهت چرخش موتور
  • محدوه عملکرد : 100V ∼ 600V AC , 45Hz ∼ 70Hz