شینه به صورت شاخه / Barre

تماس بگیرید

شینه به صورت شاخه / Barre

  • بسته بندی در جعبه های بریده ، بریده چوبی یا صندوق یا بسته بندی های محکم طولی از 2 تا 6 متر در 500 تا 1000 کیلوگرم

In bundle , wooden axes or boxes in nominal or fixed lenght from 2.0 to 6.0 m in 500 / 1000 Kg

دسته:

توضیحات

شینه به صورت شاخه / Barre

  • بسته بندی در جعبه های بریده ، بریده چوبی یا صندوق یا بسته بندی های محکم طولی از 2 تا 6 متر در 500 تا 1000 کیلوگرم

In bundle , wooden axes or boxes in nominal or fixed lenght from 2.0 to 6.0 m in 500 / 1000 Kg •

 

 

Barre
Barre