ترانسمیتر لرزش و ارتعاش TR – VBT1A4

تماس بگیرید

VIBRATION TRANSMITTER

ترانسمیتر لرزش و ارتعاش

0.5 ~ 200 mm / S
0.5 ~ 200 m / S²
4-20 mA DC
90-260 AC V
 

  • سرعت:
  • شتاب:
  • خروجی:
  • تغذیه: