کنداکتیویتی متر YK – 2001CT

تماس بگیرید

CONDUCTIVITY METER + PH METER

کنداکتیویتی متر و اسیدسنج

  • قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و  USB نرم افزار مربوطه
  • همراه با کیف حمل
0 ~ 2 ms / 20ms
0 ~ 2 ms / 0.001 ms
0 ~ 14 PH
0 ~ 60 C°

قابلیت اندازه گیری با پرابهای مربوطه:

  • رسانایی:
  • دقت اندازه گیری:
  • اسیدسنج:
  • دما: