ترمومتر TM – 960

تماس بگیرید

INFERARED THERMOMETER 2 IN 1

ترمومتر تماسی / غیرتماسی (لیزری)

  • همراه با کیف حمل
˚F/ ˚C -60˚ ~ +760˚C
64˚ ~ +1400˚C
 

  • لیزری:
  • تماسی (همراه با پراب):