توالی سنج فاز MS5900

تماس بگیرید

توالی سنج فاز MS5900

  • ولتاژ عملکرد : 120V ~ 400V AC
  • فرکانس عملکرد : 2Hz ~ 400Hz
  • دارای 6 LED جهت نشان دادن وضعیت های هر فاز
  • همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه
MS5900
MS5900